Statut

OpcI?e odredbe

CI?lan 1

Ime organizacije je Bemuf. RijecI? Bemuf je nastala kao skracI?enica na sI?vedskom jeziku za izvorno ime organizacije: Muslimanski omladinski savez SI?vedske. Bemuf je apoliticI?na organizacija koja okuplja lokalne omladinske organizacije Bemufa (u daljem tekstu: lokalne organizacije).

CI?lan 2

Djelatnost Bemufa zasniva se na Kura��anu i Sunnetu.

CI?lan 3

Bemuf djeluje u okviru Islamske zajednice BosI?njaka u SI?vedskoj, a suraA�ivat cI?e sa slicI?nim organizacijama u i izvan SI?vedske.

CI?lan 4

Zadatak Bemufa je ocI?uvanje i razvijanje vjerskih, moralnih, kulturnih i demokratskih vrijednosti omladine i jednakosti meA�u spolovima.

CI?lan 5

Bemuf cI?e svoju aktivnost uskladiti sa zakonima SI?vedske.

CI?lan 6

Bemuf redovno odrzI?ava kontakte sa svojim lokalnim organizacijama, usklaA�uje aktivnosti i dogovara zajednicI?ke zadatke.

CI?lan 7

Bemuf predstavlja svoje cI?lanice kod vlasti i institucija SI?vedske i Bosne i Hercegovine.

CI?lan 8

Bemuf ima pecI?at okruglog oblika sa tekstom na bosanskom i sI?vedskom jeziku.

CI?lanstvo u Bemufu

CI?lan 9

UcI?lanjenje pojedinaca u Bemuf se vrsI?i na osnovu vazI?ecI?eg Pravilnika o pristupnicama kojeg odreA�uje nadlezI?ni organ Bemufa. Omladina starosne dobi od 6 do 27 godina mozI?e postati cI?lanom Bemufa na nacI?in da istovremeno prihvati ovaj Statut i potvrdi svoj zahtjev za cI?lanstvo u Bemufu putem potpisivanja pristupnice pismeno ili elektronski. CI?lanstvo pojedinaca u Bemuf prestaje na vlastiti pismeni zahtjev pojedinca na adresu Bemufa ili iskljucI?enjem iz lokalne organizacije kojoj cI?lan pripada. Prestanak cI?lanstva stupa na snagu zvanicI?nim datumom evidentiranja pristiglog zahtjeva ili evidentiranjem donesI?ene odluke o iskljucI?enju iz lokalne organizacije.

CI?lan 10

DuzI?nosti lokalnih organizacija Bemufa su:
– da posI?tuje odredbe ovog Statuta

– da ucI?estvuje u radu organa Bemufa
– da sprovodi odluke organa Bemufa
– da na trazI?enje organa Bemufa dostavlja sve potrebne

podatke i informacije

CI?lan 11

Prava lokalnih organizacija Bemufa su:
– da preko svojih predstavnika ucI?estvuje u radu organa Bemufa – da njeni cI?lanovi biraju i budu birani u organe Bemufa
– da budu redovno informirani o radu Bemufa

CI?lan 12

Odluku o ucI?lanjenju ili iskljucI?enju lokalne omladinske organizacije donosi SkupsI?tina Bemufa na prijedlog Odbora Bemufa koji prethodno razmatra ta pitanja.

Organi Bemufa su:
– SkupsI?tina

Organi Bemufa CI?lan 13

 • – A�Odbor Bemufa
 • – A�Reviziona komisija
 • – A�Savjet Bemufa
 • – A�Izborna komisija
 • – A�Statutarna komisija
 • – A�povremene komisije i odbori

  CI?lan 14

  SkupsI?tina je najvisI?i organ Bemufa, a cI?ine je predsjednici lokalnih organizacija i dva delegata. Lokalne organizacije koje imaju manje od 100 cI?lanova imaju jednog delegata. CI?lanovi Odbora Bemufa su skupsI?tinski delegati po funkciji i ne mogu biti skupsI?tinski delegati svoje lokalne organizacije. CI?lanovi Odbora Bemufa zadrzI?avaju status skupsI?tinskih delegata do kraja SkupsI?tine, bez obzira na razrjesI?enje sa funkcije cI?lana Odbora Bemufa.

  CI?lan 15

  SkupsI?tina mozI?e raditi i punovazI?no odlucI?ivati ako joj prisustvuje natpolovicI?na vecI?ina delegata. U slucI?aju da u zakazano vrijeme pocI?etka SkupsI?tine ne postoji kvorum, pocI?etak SkupsI?tine odgaA�a se za sat vremena. Nakon toga SkupsI?tina pocI?inje sa radom bez obzira na broj prisutnih.

  CI?lan 16

  Radom SkupsI?tine rukovodi predsjednisI?tvo od pet cI?lanova koje skupsI?tina bira aklamacijom.

CI?lan 17

SkupsI?tina odlucI?uje vecI?inom glasova prisutnih. Izuzetak u odlucI?ivanju je usvajanje i izmjena Statuta Bemufa, za koje je potrebna dvotrecI?inska vecI?ina.

CI?lan 18

Zadaci SkupsI?tine su:
– odreA�uje opcI?e smjernice za rad Bemufa

– usvaja Statut i druge akte Bemufa – usvaja godisI?nji finansijski plan
– bira i razrjesI?ava organe Bemufa
– bira predsjednika Bemufa

– obavlja i druge poslove od interesa za Bemuf

CI?lan 19

Redovna godisI?nja SkupsI?tina, koja je ujedno i izborna, odrzI?ava se svake godine u mjesecu februaru. Vanredna SkupsI?tina odrzI?at cI?e se ako to zatrazI?i jedna trecI?ina lokalnih organizacija ili ako Odbor Bemufa zakljucI?i da je neophodno odrzI?ati vanrednu SkupsI?tinu. U oba slucI?aja odluku o odrzI?avanju vanredne SkupsI?tine donosi Odbor Bemufa.

CI?lan 20

Odbor Bemufa je najvisI?i organ Bemufa, a sacI?injavaju ga predsjednik Bemufa koji je ujedno i predsjednik Odbora, te josI? 6 cI?lanova Odbora. Prilikom izbora cI?lanova Odbora Bemufa vodicI?e se racI?una o spolnoj i regionalnoj zastupljenosti izabranih cI?lanova. Odbor Bemufa naknadno imenuje jednog od cI?lanova Odbora za dopredsjednika Bemufa.

CI?lan 21

Zadaci Odbora Bemufa su da:
– koordinira rad lokalnih organizacija Bemufa
– sprovodi odluke i zakljucI?ke SkupsI?tine
– donosi godisI?nji program rada i radi na njegovom ostvarivanju
– radi na realizaciji finansijskog plana Bemufa
– o svom radu obavjesI?tava lokalne organizacije i organe Islamske

zajednice BosI?njaka u SI?vedskoj
– za obavljanje odreA�enih poslova formira stalne i povremene

komisije
– vrsI?i imenovanje administrativnih lica Bemufa: sekretara, blagajnika

i praktikanata

CI?lan 22

Ukoliko neko od cI?lanova Odbora Bemufa nije u mogucI?nosti da duzI?e vrijeme (tri ili visI?e mjeseci) obavlja svoje duzI?nosti, ili ukoliko mu iz bilo kojeg razloga prestane mandat, Odbor cI?e izvrsI?iti kooptiranje novog cI?lana. Prije kooptiranja novog cI?lana treba izvrsI?iti konsultacije sa Izbornom komisijom. Ukoliko iz bilo kojeg razloga predsjednik Bemufa nije u mogucI?nosti obavljati svoju funkciju ili podnese ostavku, do zakazivanja vanredne SkupsI?tine njegove poslove vrsI?i dopredsjednik, a najvisI?e tri mjeseca. U tom periodu Odbor Bemufa duzI?an je izvrsI?iti sve pripreme i zakazati vanrednu SkupsI?tinu.

CI?lan 23

Revizionu komisiju bira SkupsI?tina i sastoji se od predsjednika i dva cI?lana Revizione komisije. Reviziona komisija vrsI?i reviziju finansijskog poslovanja i registara cI?lanova Bemufa. Pored revizije koju vrsI?i Reviziona komisija, reviziju prema potrebi vrsI?i i jedan autorizirani revizor kojeg bira SkupsI?tina. Reviziona komisija Bemufa prema potrebi vrsI?i i kontrolu ekonomskog poslovanja lokanih organizacija Bemufa.

CI?lan 24

Savjet Bemufa cI?ine: predsjednik Bemufa, predsjednik Islamske zajednice BosI?njaka u SI?vedskoj, glavni imam Islamske zajednice BosI?njaka u SI?vedskoj, te josI? dva cI?lana. Savjet Bemufa ima samo savjetodavnu ulogu.

CI?lan 25

Izborna komisija se bira na SkupsI?tini i sastoji se od predsjednika Izborne komisije i josI? 2 cI?lana. Izborna komisija razmatra kandidacione liste za organe Bemufa pristigle od lokalnih organizacija na osnovu vremenskih rokova koje odreA�uje Odbor Bemufa pri organiziranju SkupsI?tine. Izborna komisija na osnovu vlastitih kriterija formira listu prijedloga za izbor svih organa Bemufa. Prilikom izbora u organe Bemufa SkupsI?tina necI?e prihvatiti prijedloge koji nisu prosI?li kroz pravovremenu proceduru Izborne komisije. Izborna komisija ima pravo da iznese po jedan ili visI?e prijedloga za mjesta u organima Bemufa, kao i da na listu prijedloga ne stavi sva predlozI?ena imena od strane lokalnih organizacija. Ukoliko po isteku vremenskih rokova nisu pristigle kandidature za sva mjesta u organima Bemufa, Izborna komisija je duzI?na da dopuni kandidature vlastitim prijedlozima.

CI?lan 26

Statutarna komisija se bira na SkupsI?tini i sastoji se od predsjednika Statutarne komisije i josI? 2 cI?lana. Statutarna komisija razmatra prijedloge za izmjene i dopune Statuta Bemufa pristigle od lokalnih organizacija, organa Bemufa ili pojedinaca cI?lanova Bemufa. Prijedlozi moraju biti dostavljeni u pismenoj formi na osnovu vremenskih rokova koje odreA�uje Odbor Bemufa pri organiziranju SkupsI?tine. Statutarna komisija na osnovu vlastitog misI?ljenja formira prijedloge za izmjene i dopune Statuta o kojima odluku donosi SkupsI?tina. Da bi prijedlog bio usvojen potrebna je skupsI?tinska odluka sa dvotrecI?inskom vecI?inom prisutnih delegata. Statutarna komisija mozI?e i samoinicijativno pripremati prijedloge SkupsI?tini za izmjene i dopune Statuta.

CI?lan 27

U sve organe Bemufa se biraju cI?lanovi Bemufa, a prema potrebi se mogu birati i ostali. Svi organi Bemufa duzI?ni su donijeti svoj vlastiti poslovnik o radu.

Finansijsko poslovanje Bemufa CI?lan 28

Izvori prihoda Bemufa su:
– dotacije sI?vedskih institucija

– dobrovoljni prilozi i donacije
– druga sredstva koja Bemuf ostvari kroz svoj rad

CI?lan 29

OvlasI?teni potpisnici u ime Bemufa su predsjednik, sekretar i blagajnik pojedinacI?no. Odluku o licima koja imaju potpisnicI?ko pravo u ime Bemufa donose SkupsI?tina ili IzvrsI?ni odbor na osnovu ovog Statuta i aktuelnih imenovanja.

Lokalne organizacije Bemufa

CI?lan 30

Svaka lokalna organizacija Bemufa mora biti registrirana i imati svoj vlastiti organizacioni broj i bankovni racI?un.

CI?lan 31

Svaka lokalna organizacija Bemufa mora u svom imenu imati samo ime Bemuf i ime grada u kojem je registrirana.

CI?lan 32

Svaka lokalna organizacija Bemufa mora imati svoj odbor od 5 cI?lanova koji se sastoji od: predsjednika, sekretara, blagajnika i 2 cI?lana odbora.

CI?lan 33

Potpisnici u ime lokalne organizacije moraju biti predsjednik ili cI?lanovi odbora lokalne organizacije.

CI?lan 34

Statuti lokalnih organizacija Bemufa moraju biti usklaA�eni sa Statutom Bemufa.

ZavrsI?ne odredbe

CI?lan 35

Bemuf cI?e organizirano djelovati sve dok za to postoji potreba. Odluku o raspusI?tanju Bemufa donosi SkupsI?tina dvotrecI?inskom vecI?inom glasova ukupnog broja skupsI?tinskih delegata. Prestankom rada Bemufa sva njegova imovina prepisuje se na ime Islamske Zajednice BosI?njaka u SI?vedskoj.

CI?lan 36

Ovaj Statut je usvojen na osnivacI?koj SkupsI?tini 1. juna 1997.g. u OI?rebru i zadnji put mijenjan na SkupsI?tini 28. februara 2015.g. u JoI?nkoI?pingu.