BIOGRAFIJA HADZEM HAJDAREVIC

Hadzem Hajdarevic

HadA?em HajdareviAi??, roAi??en je 18. jula 1956. godine u KruA?evu kod FoA?e. ZavrA?io je Gazi Husrev-begovu medresu, te diplomirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. HajdareviAi?? je pjesnik, prozni pisac, esejist, publicist, pisac za djecu, urednik i prireAi??ivaA?.

Radio je kako profesor bosanskog jezika u Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu. Aktivan je u kulturnom i druA?tvenom A?ivotu Bosne i Hercegovine. Objavio je viA?e od dvadeset knjiga poezije, proze, publicistike, knjiga za djecu, te sudjelovao u viA?e uredniA?kih, manifestacijskih i drugih knjiA?evnopromotivnih projekata. Jedan je od kooautora RjeA?nika bosanskog jezika, Pravopisnog priruA?nika bosanskog / hrvatskog / srpskog j ezika s osnovama gramatike, te sudjeluje u drugim lingvistiA?kim projektima kao struA?ni saradnik u Institutu za jezik.

Rane priA?e i pjesme objavljivao je u A?ivotu, Odjeku, Licima i drugim ondaA?njim bh. i jugoslavenskim listovima i A?asopisima, dakako i u glasilima Islamske zajednice, najviA?e u Preporodu, gdje u posljednjim brojevima ovoga dvosedmiA?nika, iz broja u broj, ispisuje seriju A?lanaka ai???Iverje – Zapisi o smrti, zapisi o A?ivotuai???.
Prvu knjigu pjesama (Seobe obala) objavio je 1981. godine. Do sada je objavio dvanaest knjiga pjesama, knjiga izabranih stihova, zatim viA?e knjiga proza, knjiga kolumni, eseja, A?ime se ubraja u najplodnije savremene bh. autore. Posljednje objavljeno knjiA?evno djelo je roman Gdje si ti ovih godina (Sarajevo, 2015.). Knjige odabranih HajdareviAi??evih stihova iziA?le su na francuskom, engleskom, slovenaA?kom, poljskom i njemaA?kom jeziku. PrevoAi??en je, joA?, i na arapski, turski, flamanski, maAi??arski, makedonski, danski, ruski, ermenski, talijanski i druge jezike… Dobitnik je viA?e knjiA?evnih nagrada: Nagrada Trebinjskih veA?eri poezije (1981.), Nagrada ai???Skender KulenoviAi??ai??? (1996.), ai???Planjaxovaai??? nagrada za najbolju knjigu pjesama (2005.) i dr.

HadA?em HajdareviAi?? je autor A?itanke za IV. razred gimnazije i drugih srednjih A?kola u BiH, te autor ili koautor A?itanki za viA?e razreda osnovnih A?kola u BiH. Priredio je Panoramu moderne bh. poezije za ai???RatkoviAi??eve pjesniA?ke veA?eriai??? (Bijelo Polje, Crna Gora, 2010.). Jedan je od autora RjeA?nika bosanskog jezika (Sarajevo, 2007.), koautor (zajedno s profesoricom Aidom KrA?o) Pravopisnog priruA?nika bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika sa osnovama gramatike (Sarajevo, 2013.), itd. Upjevao je na bosanski jezik neke od znaA?ajnijih boA?njaA?kih pjesnika na orijentalnim jezicima. U tom smislu, valja istaknuti Divan Fadil-paA?e Ai??erifoviAi??a (Sarajevo, 2006.)

Od 2002. pa do 2012. godine bio je, u okviru redovnih aktivnosti DruA?tva pisaca BiH, predsjednik Organizacijskog odbora MeAi??unarodne knjiA?evne manifestacije Sarajevski dani poezije, A?ime je, zahvaljujuAi??i upravo njemu, ova kulturna manifestacija, bila dostigla najviA?e evropske i svjetske knjiA?evnopromotivne standarde.

Sudjelovao je na mnogim knjiA?evnim festivalima i znanstvenim skupovima koji se tiA?u knjiA?evnosti i knjiA?evne tradicije u zemlji i svijetu. Bio je A?lan, a i trenutno je A?lan viA?e bh. i regionalnih A?irija u oblasti knjiA?evnoti (Odbor za dodjelu pjesniA?ke Nagrade ai???Slovo Makovo ai??i?? Mak Dizdarai??? ai??i?? Sarajevo; RatkoviAi??eve pjesniA?ke veA?eri ai??i?? Bijelo Polje, Crna Gora; ai???Pero Ai??amila SijariAi??aai??? ai??i?? Novi Pazar; Nagrada za kratku priA?u Susreta ai???Zija DizdareviAi??ai??? ai??i?? Fojnica; Nagrada Dana Hasana Kaimije ai??i?? Zvornik; A?iri za najbolje knjiA?evne rukopise Fondacije za izdavaA?tvo ai??i?? Sarajevo, Nagrada za najbolji roman ai???MeA?a SelimoviAi??ai??? – Cum Grano Salis, Tuzla, itd.)
Ne susteA?e se aktivno sudjelovati i u druA?tvenopolitiA?kom A?ivotu BiH, gdje, u sociopolitiA?kom smislu, pripada ideji socijaldemokracije. Vrlo je aktivan u radu BoA?njaA?ke zajednice kulture ai???Preporodai???, gdje je dugi niz godina A?lan IzvrA?nog odbora DruA?tva, te u jednom mandatu predsjednik MatiA?nog odbora ai???Preporodaai???. A?lan je DruA?tva pisaca BiH, A?lan PEN-centra BiH, A?lan VijeAi??a Kongresa boA?njaA?kih intelektualaca i A?lan Islamske zajednice Bosne i Hercegovine.

U svim biografskim biljeA?kama s naroA?itim ponosom istiA?e da je bio uA?enik i svrA?enik Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu.
Trenutno je uposlen kao struA?ni saradnik u Institutu za jezik ai??i?? Sarajevo

Leave a Comment