BIOGRAFIJA: MR.SC AIDA KRSO

Aida Krso

Mr. sc. Aida KrA?o

StruA?ne oblasti: savremeni jezik ai??i?? pravopisna, gramatiA?ka i stilska norma; kultura govora

Aida KrA?o, roAi??ena je 2. 10. 1969. u Sarajevu. ZavrA?ila je Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za juA?noslovensku knjiA?evnost i juA?noslovenske jezike 1993.godine. Iste godine upisuje se na Odsjek za juA?noslavenske jezike Filozofskog fakulteta u Sarajevu i time je oba odsjeka zavrA?ila kao studij pod A. Magistrirala je 2007. godine. Trenutno radi na doktorskoj tezi.

Radila je kao srednjoA?kolski profesor bosanskog jezika u A?eljezniA?kom A?kolskom centru i u TreAi??oj gimnaziji u Sarajevu od 1994. do 1996. godine, a zatim prelazi na PedagoA?ku akademiju u Sarajevu, gdje je izabrana za asistenta na jeziA?ku grupu predmeta. Na PedagoA?koj akademiji je, pored asistentskog rada na predmetima: Ortoepija, Scenski izraz i lutkarstvo, Bosanski jezik I (fonetika i morfolofija), Bosanski jezik II (sintaksa), Kultura govora, bila sekretar Odsjeka za razrednu nastavu, kao i urednik lista ai??zIskriceai??? (metodiA?ki i struA?ni A?asopis namijenjen odgajateljima u Federaciji), i zajedno sa predmetnim profesorom dr. Milanom Ai??ipkom, drA?ala nastavu iz ortoepije i bosanskog jezika za studente u GoraA?du (organizirano istureno odjeljenje PedagoA?ke akademije).

Od 1999. do 2001. bila angaA?irana je i kao asistent na Fakultetu politiA?kih nauka, na Odsjeku za A?urnalistiku, na predmetima: Bosanski jezik, Novinarska stilistika, Kultura komuniciranja.

Od 2003. godine, zaposlena je u Institutu za jezik Univerziteta u Sarajevu. Radila je na mjestu sekretara Instituta, a onda je izabrana u zvanje viA?eg struA?nog saradnika (2007). U toku rada u Institutu, bila je koautor RjeA?nika bosanskog jezika zajedno sa ostalim autorima, uposlenicima Instituta (Ibrahim A?ediAi??, Naila Valjevac, HadA?em HajdareviAi??, Safet KadiAi??). Bila je i saradnik na RjeA?niku stranih rijeA?i bosanskog jezika (2011) u izdanju Instituta za jezik u Sarajevu; saradnik na treAi??em izdanju Velikog reA?nika stranih reA?i i izraza(2008) koji je objavila IK Prometej – Novi Sad (autori: Klajn ai??i?? Ai??ipka). Bila je saradnik na velikom projektu radeAi??i sa prof. Milanom Ai??ipkom na Pravopisnom reA?niku srpskog jezika (IK Prometej ai??i?? Novi Sad), prvo izdanje 2010, a zatim i drugo izmijenjeno izdanje 2012 (koje je objavljeno poslije autorove smrti). Aida KrA?o je uradila korekturu Pravopisnog reA?nika.
Od 2010. angaA?irana je na projektu Pravopisni priruA?nik, u okviru kojeg je objavila knjigu Pravopisni priruA?nik bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika sa osnovama gramatike, u koautorstvu sa HadA?emom HajdareviAi??em.

Objavila je dvadesetak nauA?nih i struA?nih radova, iz oblasti normativne lingvistike u A?asopisima i zbornicima radova. Bila je stalni saradnik Prosvjetnog lista, da njegovog zatvaranja, i redovno objavljivala tekstove u kolumni Iz jeziA?ke prakse.Sudjelovala na viA?e nauA?nih skupova: Sarajevo, BihaAi??, Mostar, IstoA?no Sarajevo, Poznanj (Poljska). Recenzirala je viA?e udA?benika za osnovnu A?kolu. A?esto je vrlo uspjesan promotor izdanja Instituta za jezik, kao i moderator promocija i promotor izdanja Instituta, koje se organiziraju u zemlji i inostrastvu.

Leave a Comment