BIOGRAFIJA DR.SC ALEN KALAJDZIJA, DIREKTOR INSTITUTA ZA JEZIK.

Alen Kalajdzija

Dr. sc. Alen Kalajdžija, direktor

Stručne oblasti: historija jezika

Alen Kalajdžija, rođen je 31. 12. 1977. godine u Sarajevu. Nakon osnovnoškolskog obrazovanja u Sarajevu i srednjoškolskog u Zagrebačkoj medresi „Dr. Ahmed Smailović“, 1997. godine upisuje se na Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, gdje diplomira 2002. godine na Odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost. Godine 2003. upisuje se na Postdiplomski studij iz lingvistike na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, gdje je 2007. magistrirao na temi pod naslovom Razvoj refleksa glasa jata i formiranje poetskoga ikavskog manira, a zvanje doktora nauka stekao je 2013. godine.

Na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru radio je od akademske 2002/2003. godine U periodu 2003–2011. recenzirao je preko 30 udžbenika za osnovnu i srednju školu za predmet Bosanski jezik i književnost. Imao je nekoliko međunarodnih stručnih usavršavanja u Njemačkoj (Würzburg, Erlangen). U akademskoj 2007/2008. godini angažiran je na Trakijskom univerzitetu u Republici Turskoj na Katedri za bosanski jezik, gdje je bio izabran u zvanju asistenta. Obavljao je više godina funkciju sekretara časopisa Fakulteta humanističkih nauka Istraživanja. U koautorstvu s Munirom Drkićem u Mostaru je 2010. godine izdao knjigu Omer Humo: Sehletul-vusul. Godine 2013. u Institutu za jezik u Sarajevu objavio je autorsku knjigu pod naslovom Refleksi jata u bosanskom alhamijado pjesništvu. Ikavski poetski manir.

Dosada je objavio preko 50 radova, uključujući izvorne naučne članke, stručne radove i prikaze. Radove i članke objavljivao je u časopisima: Pismo, Istraživanja, Godišnjak BZK Preporod, Bosnian studies, Književni jezik, Didaktički putokazi, Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, Prilozi za orijentalnu filologiju, Slovo Gorčina, Behar, Novi Izraz, Znakovi vremena i dr. Sudjelovao je na 15 domaćih i međunarodnih naučnih konferencija, simpozija i okruglih stolova. Više puta bio je promotor različitih izdanja iz oblasti bosnistike. Jedan je od stručnih saradnika pri izradi Rječnika bosanskog jezika autora Dževada Jahića. Godine 2012. izabran je za višeg stručnog saradnika u Institutu za jezik u Sarajevu, a iste godine uspješno je odbranio doktorsku disertaciju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu pod naslovom Jezički izraz Hörmannove zbirke usmene epike u odnsou na novoštokavsku folklornu koine. Godine 2013. izabran je u zvanje naučnog saradnika u Institutu za jezik u Sarajevu. Direktor je Instituta za jezik u Sarajevu.

Informacije

Uvazeni doktor govorit ce o historiji bosanskog jezika.

Leave a Comment